Výpočet spalinové cesty probíhá během revize spalinové cesty. Důležitý je zejména výpočet tahu komínu. Je potřeba mít připravenou projektovou dokumentaci a další náležitosti.

Výpočet spalinové cesty je naprosto nezbytný nejen pro jeho stavbu, ale také následné čištění. Výpočet spalinové cesty je sice poměrně složitý, pokud vás ale toto téma zajímá, tak čtěte dál. V následujících řádcích pro vás totiž máme návod.

Jaké jsou předpisy?

Spalinová cesta musí být podle článku 5.1 normy ČSN 73 4201 navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů a místně obvyklých povětrnostních podmínek byl zajištěn bezpečný odvod spalin komínem nebo svislým kouřovodem s funkcí komína nad střechu budovy a jejich rozptyl do volného ovzduší. Současně nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat, a musí být zajištěna požární bezpečnost všech prostorů, kterými spalinová cesta prochází.

Výpočet spalinové cesty

Výpočet spalinové cesty se potom provádí na základě norem ČSN EN 13384-1 a/nebo ČSN EN 13384-2. Provede se výpočet tahu komínu, kterým se ověří, že je zajištěný požadovaný odvod spalin při mezních provozních podmínkách připojených spotřebičů a při proměnném vlivu venkovního prostředí – teploty vzduchu, účinku větru, vliv okolních překážek atd. Ze získaných údajů je možné orientačně provést výpočet výšky komínu. Výpočet tahu komína je potom součástí protokolu o výpočtu spalinové cesty. Protokol o výpočtu spalinové cesty je pro změnu přílohou Zprávy o revizi spalinové cesty. Tento protokol by měl být vždy vyhotovený před tím, než dojde k samotné instalaci spalinové cesty.

Pro správný výpočet spalinové cesty je obvykle potřeba znát, kde je stavba umístěná, mít k dispozici projektovou dokumentaci a také znát spotřebič, který bude ke komínu připojený, a jaký bude mít výkon. K dispozici by také měly být technické parametry daného spotřebiče a údaje o provedení kouřovodu, pokud je zákazník zná.